ВКонтакте   Однокласники   Facebook


ПРО ІНСТИТУТ

АБІТУРІЄНТУ

Історія Білоцерківської філії МАУП

Білоцерківська філія Міжрегіональної Академії управління персоналом веде свою історію з 10 вересня 1997 року зі створення навчально-консультативного пункту МАУП у м. Біла Церква.

4 листопада 1997 року здійснено перший набір студентів на дистанційну форму навчання.

15 квітня 1999 року Наказом президента Міжрегіональної Академії управління персоналом № 55-о створено Представництво МАУП у м. Біла Церква.

Враховуючи позитивні результати роботи Представництва зростання попиту населення регіону на освітні послуги і для забезпечення потреб народного господарства у висококваліфікованих фахівцях управління, задоволення потреб громадян у отриманні вищої освіти за триступеневою формою у галузі менеджменту і бізнесу на рівні державних та міжнародних стандартів, а також підтримку Білоцерківської міської Ради з 23 березня 2000 року,  Представництво МАУП м. Біла Церква перетворено у Білоцерківську філію МАУП.

Перший набір студентів на денну форму навчання відбувся у вересні 2002 року.

Сьогодні підготовка бакалаврів і спеціалістів у Білоцерківській філії МАУП проводиться на денній, заочній та дистанційній формах навчання за напрямом  «Менеджмент», «Облік і аудит». Студенти денної форми навчання можуть навчатись на військовій кафедрі за програмою офіцерів запасу, яким після закінчення ВНЗ, присвоюється первинне звання офіцера.

Програми навчального закладу розроблено з урахуванням останніх досягнень науки, передового досвіду, зорієнтованого на ринкову економіку.

Глибока теоретична підготовка, чітка практична спрямованість, гнучкість побудови програм і максимальне врахування індивідуальних інтересів студентів, високий рівень адаптації до умов сучасної підприємницької діяльності, інтенсивність навчання – вимоги до організації навчального процесу у Філії.

Організоване навчання (лекції поєднані з семінарськими, практичними заняттями, комп’ютерним тренінгом, діловими іграми, тощо) дає змогу студентам засвоїти великий обсяг матеріалу, а підготовка курсових робіт на основі практичних даних, закріпити вивчене.

Кожний студент Філії забезпечується підручниками та необхідною літературою за рахунок вартості навчання.

У Філії працює висококваліфікований викладацький колектив, 70% якого складають доктори наук, професори і кандидати наук, доценти. Серед них відомі науковці, провідні фахівці, які працюють на трьох кафедрах: економіки і менеджменту, соціально-гуманітарних дисциплін, фундаментальних дисциплін.

У Філії впроваджуються нові підходи в методи управління навчальним закладом. З метою підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу регулярно проводяться науково-методичні семінари, навчально-методичні збори, міжкафедральні методичні наради, інструкторсько-методичні, пробні, показові заняття, взаємні відвідування занять.

Велика увага приділяється організації наукової та науково-пошукової роботи. Постійно проводиться науково-дослідна робота історії та розвитку Білоцерківського краю.

 У навчальному закладі стали традиційними цикли тематичних бесід, круглих столів і наукових читань, присвячених проблемам української історії і культури, української мови та літератури, геноциду українського народу, історії козацтва, а також з краєзнавчої тематики.

Для генерування нових наукових та науково-організаційних ідей акцент робиться на активізацію студентських науково - пошукових досліджень. Дослідження студентів розглядаються як складова науково-дослідної роботи Філії. У навчальному закладі діє Студентське наукове товариство, до членства в якому залучається талановита молодь. Під керівництвом викладачів членами товариства постійно ведеться тематична, науково-дослідна робота.

Належна увага приділяється організації і проведенню студентських конференцій та олімпіад. Студенти Білоцерківської філії є призерами Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. 

Наші студенти беруть активну участь у роботі Всеукраїнської студентської олімпіади, де посідають призові місця.

Для того, щоб підвищити свій професійний рівень, студенти мають змогу проходити виробничу практику на кращих підприємствах та установах м. Білої Церкви та регіону, у районній державній адміністрації, міській Раді, податковій інспекції, тощо.

Важливу роль в організації навчального процесу надається бібліотеці, книжковий фонд якої налічує понад 10 тис. примірників наукової, навчальної та навчально-методичної літератури, та поповнюється щорічно. Студенти безкоштовно забезпечуються сучасними підручниками та посібниками, в тому числі і на електронних носіях.

Філія має комп’ютерні класи з достатньою кількістю комп’ютерів. Студенти щодня мають можливість доступу до мережі Інтернет.

Цікаво і різноманітно у Філії організовано дозвілля студентів. Постійно діють музична, театральна студія, проводяться конкурси, концерти, тематичні вечори, спортивні змагання, екскурсії, зустрічі з видатними людьми міста, області, держави, тощо.

У навчальному закладі створено належну матеріально-технічну базу, яка дозволяє не лише організовувати навчальний процес, а й створити студентам необхідні умови для побуту, відпочинку та занять спортом.

До послуг працівників та студентів -  медичне обслуговування, буфет, спортивна зала, стадіон, актова зала.

Білоцерківська філія МАУП за період своєї діяльності зробила певний крок у напрямку розвитку управління, дисципліни, свідомої відповідальності адміністрації, науково-педагогічного складу, студентів і забезпечує якісну організацію навчального процесу, підготовку спеціалістів нової формації.

© Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП)